۲۴ فروردین ۱۳۹۴

هوا آرام شب خاموش

هوا آرام شب خاموش راه ِآسمان ها بازخیالمچون کبوترهای وحشی می کند پروازرَوَد آنجاکه می بافند کولی های جادو، گیسوی شب راتنم رااز شراب شعر چشمان […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۴

زمان نمی گذرد

زمان نمی گذرد عمــــر ره نمی سپردصــدای ساعت شماطه بانگ تکرار است نه شنبــه هست ونه جمعـــهنه پار وپیرار استجوان وپیر کدام اســــت ؟ زود ودیر […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۴

جام دریا

جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز استجنگل شب تا سحر تن شسته در بارانخیال انگیز !ما ، به قدر جام چشمان خود ، از افسون […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۴

چرا از مرگ می ترسید ؟

چرا از مرگ می ترسید ؟چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید ؟چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید ؟– مپندارید بوم ناامیدی باز […]
۲۶ تیر ۱۳۹۴

عاشق..اهل همین کوچه

عاشقم….. اهل همین کوچه ی بن بست کناری ،که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی ، تو کجا ؟کوچه کجا ؟پنجره ی […]
۲۸ تیر ۱۳۹۴

محبوبه شب

ماه تابید و چو دید آن همه خاموش مرانرم بازآمد و بگرفت در آغوش مرا گفت:« خاموش درین جا چه نشستی؟» گفتم:بوی « محبوبه شب » […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۴

ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻴﻨﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪﺩﻝ ﺑﻲ ﻛﻴﻨﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯﻳﺪﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻬﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻔﺸﺎﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲﺑﻮﺳﻪ ﻫﻢ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۴

غم دنیا نخواهد یافت پایان

غم دنیا نخواهد یافت پایانخوشا در بر رخ شادی گشایانخوشادل های خوش، جان های خرسندخوشا نیروی هستی زای لبخند خوشا لبخند شادی آفرینانکه شادی روید از […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۵

پرواز باخورشید

بگذار که بر شاخه ی این صبح دلاویزبنشینم و از عشق سرودی بسرایم آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبالپرگیرم ازاین بام و به سوی تو […]