۶ بهمن ۱۳۹۵

یک جام با تو خوردن

یک جام با تو خوردن ، یک عمر می پرستییک روز با تو بودن ، یک روزگار مستی در بندگی عشقت ، از دست رفت کارم‌ای […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۵

ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند

ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند بوسه دادند لب شاهد و پیمانه زدند به حقارت منگر باده کشان را کاین قوم پشت پا […]
۲۷ تیر ۱۳۹۴

روزگار مستي

يک جام با تو خوردن ، يک عمر مي پرستييک روز با تو بودن ، يک روزگار مستي در بندگي عشقت ، از دست رفت کارماي […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۴

مردان خدا پرده ی پندار دریدند

مردان خدا پرده ی پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدندهردست که دادند ازآن دست گرفتند هرنکته که گفتند همان نکته شنیدندیک طایفه را […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

ساقی نامه

ای ساقی خوش منظر مست میِ نابم کنروی چو مهَت بنمای بیهوش و خرابم کنکیفیت بیداری خون کرد دلم ساقیبرخیز و شرابم ده بنشین و به […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۲

دمی دیگر با فروغی بسطامی

كي رفتـه اي ز دل كه تمنــا كنم تــرا …. كي بـوده اي نهفته كـه پيـدا كنم ترا غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضور …. […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۲

دمی با فروغی بسطامی

گر عــارف حــق بيـني چشم از همه بر هم زن …. چون دل به يكي دادي ، آتش به دو عالم زن هـم چشــم تمـاشــا را […]
۵ دی ۱۳۹۲

ساقی خوش منظر

ای ساقی خوش منظر مست میِ نابم کن روی چو مهَت بنمای …..بیهوش و خرابم کن کیفیت بیداری ……..خون کرد دلم ساقی برخیز و شرابم ده […]