۲۴ تیر ۱۳۹۲

ای گل خوش نسیم من

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزکز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای توحافظ
۲۶ تیر ۱۳۹۲

طوطی

در پس اینه طوطی صفتم داشته اندانچه استاد ازل گفت بگو میگویمخواجه رند شیراز حافظ
۱ مهر ۱۳۹۲

سحر

صوفى مجلس که دى جام و قدح مى شکست        باز به یک جرعه مى عاقل و فرزانه شد شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب        […]
۱۵ آذر ۱۳۹۲

نگاهی به طنز در شعر حافظ۱

زبان رندانه شعر حافظ به طنز تکیه کرده است. طنز ظرفیت بیانی شعر او را تا سر حد امکان گسترش داده و بدان شور و حیاتی […]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

زبان حال

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردمیا رب مباد کس را مخدوم بی عنایتاز هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزودزنهار از این بیابان […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

نرگس

لاله ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسقداوری دارم بسی………. یا رب کرا داور کنمحضرت حافظ
۶ بهمن ۱۳۹۳

‫من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم‬

‫من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم‬‫لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم‬‫ دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو‬‫که من این ظن […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

دمی با حافظ بزرگ

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی دادکه می حرام …..ولی به ز مال اوقاف استبه درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکشکه هر […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۴

من و انکار شراب

من و انکار شراب این چه حکایت باشد غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم ور نه مستوری ما تا […]