۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی خط نستعلیق

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا با خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی زیبائی از استاد اسرافیل شیرچی

 
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی

عاشقان کشتگان معشوقند
۲۰ دی ۱۳۹۲

تابلوی زیبای خط نستعلیق از استاد شیرچی