۳ آبان ۱۳۹۶

اثری زیبا از استاد امیر خانی

گر خلوت مارا شبی از رخ بفروزی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی خط نستعلیق

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا با خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبائی از استاد علی شیرازی

زندگانی خالی نیست
۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبای نستعلیق از استاد کابلی

اس پادشه خوبان داد از غم  تنهائی
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

اثری زیبا از استاد جواد بختیاری

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تابلوئی زیبا از اقای مالک نوروزی

۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی زیبائی از استاد اسرافیل شیرچی