۹ تیر ۱۳۹۴

روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است

روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي… روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي‌ست …تا من بخاطر آخرين […]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

سرشار از زنانگی

بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورماز معبر فریادها و حماسه هاچرا که هیچ چیز در کنار م… از تو عظیم تر نبوده استکه […]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

کیستی

کیستی که مناینگونه به اعتمادنام خود رابا تو می‌گویم…کلید خانه‌ام رادر دستت می‌گذارمنان شادی‌هایم را با تو قسمت می‌کنمبه کنارت می‌نشینمو بر زانوی تواینچنین آرامبه خواب […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۴

روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است

روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي… روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي‌ست …تا من بخاطر آخرين […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آهای !یاران ناشناخته ام

یاران ناشناخته امچون اختران سوختهچندان به خاک تیره فرو ریختند سردکه گفتیدیگر ، زمین ، همیشه شبی بی ستاره ماندآنگاه ، من که بودمجغد سکوت لانه […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

یاران ناشناخته ام

یاران ناشناخته امچون اختران سوختهچندان به خاک تیره فرو ریختند سردکه گفتیدیگر ، زمین ، همیشه شبی بی ستاره ماندآنگاه ، من که بودمجغد سکوت لانه […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

در فراسوی مرزها

در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست می دارم . آینه ها وشب پره های مشتاق را به من بده روشنی وشراب را آسمان بلند وکمان […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

عاشق ترينِ زندگان

قصه نيستم كه بگويي نغمه نيستم كه بخواني صدا نيستم كه بشنوي يا چيزي چنان كه ببيني يا چيزي چنان كه بدانی من درد مشتركم مرا […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۳

در

باید ایستاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگـــــــــــر بی گـــــاه […]