۲۴ تیر ۱۳۹۲

مهربانی بهترین عطریست…

مهربانی بهترین عطریست که در گل جاریستو تو خوشبوترین شاخه ی گل دنیایی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

تن تو

تـن تـو چـون خـوشه هابـر دستـان من شکـفتتـن تـو چـون گـیاهدر دست های مـن روئـیدو خـوشه کـرد و روشن شدبـعد افـسردو تـاریک شدایـنک بـه یـاد تـو […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

وقتی می آیی

وقتی می آییرنگین کمان نگاهترنگ می زندبه هرچه بی رنگیاما…وقتی می رویدوباره پر از سکوت می شومچه بی صدابدون تومی جود لحظاتم راموریانه ی تنهایی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

ای گل خوش نسیم من

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزکز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای توحافظ
۲۴ تیر ۱۳۹۲

۲ بیتی زیبا از استاد شهریار

ای گل به شکر آن که در این بوستان گلیخوش دار خاطری ز خزان دیده بلبلیفردا که رهزنان دی ار راه می‌رسندنه بلبلی بجای گذارند و […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

مترسک

مترسک!اینقدردستهایت را بازنکناینجا دردیار قهر وکینهبا فرار عشق وشادیدیگرکسی تو را در آغوش نمی گیرد،میدانی اخرایستادگی تنهایی می آوردشاید هم انسان هاخود را گم کرده اند […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

خدای من چرا

خدای من چراامروز اینجا همه چیز متفاوت شده است…من مدت‌هاست کوهی را می‌شناسم،امروز به عظمتش می‌بالید…مدتهاست جویباری خفته در کابوس مرداب را میشناسمکه امروز حرف از […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

آدمها

آدمها آنقدر زود عوض می شوند … آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی … و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

نه دیگر آن رسیدن ها

نه دیگر آن رسیدن ها ..نه شوق وذوق دیدنهانه سوی هم دویدن ها ..عقب رفتیم پنهانینه دیگر حرف اینده..نه بر لبهایمان خندهدو دیوانه دو بازنده ..دراین […]