۱ اسفند ۱۳۹۳

لاله ۱۱

بوی عشرت در بهار ، از لاله می آید که اوست            در دلش سودای عشق و در سرش جام شراب سلمان ساوجی
۱ اسفند ۱۳۹۳

گل ۱۲

سراپایم‌چمن شد بس گل حسرت دمید از من        چه رنگارنگ گلهائی توان هر روزچیدازمن قصّاب کاشانی
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

گل

نه زیب محفل انســـم نه زینت چمنـــــــممن آن گلم که نه گلچین نه باغبان دارمابوالحسن ورزی
۸ بهمن ۱۳۹۳

نرگس

به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کردفریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت——————–به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرسادزیر این طارم فیروزه […]
۳ بهمن ۱۳۹۳

گل..۸

هر گل سرخی که هست از مدد …….خون ماست هر گل زردی که رست رسته ز صفرای ماستحضرت مولانا
۳۰ آبان ۱۳۹۳

گل

یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می‌ریخت         بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت باستانی پاریزی
۳۰ آبان ۱۳۹۳

لاله۷

به لاله زار و گلستان نمی رود دل من که یاد دوست گلستان و لاله زار منستحضرت حافظ
۱ مهر ۱۳۹۳

نرگس ۶

کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت به که نفروشند مستوری به مستان شماحافظ شیرین سخن
۱ مهر ۱۳۹۳

لاله ۷

مگر که لاله بدانست…. بی‌وفایی دهرکه تا بزاد و بش…د جام می ز کف ننهادحافظ