۱۸ شهریور ۱۳۹۴

گل 17

هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد گلرخانش ديده نرگسدان کنند نرگس مست نوازش کن مردم دارشخون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد نرگس همه شیوه […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

لاله11

سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع لاله ام کز داغ تنهایی به صحرا سوختم
۸ مرداد ۱۳۹۴

لاله

شکفته لاله مگر ساقی گلستان بود که با پیاله پر ..نرگس..خمار امد سیمین بهبهانی
۸ مرداد ۱۳۹۴

گل 21

شکوفه امد وگل امد وبهار امد نسیم دلکش گل نیز مشکبار امد سیمین بهبهانی
۱۹ تیر ۱۳۹۴

گل 22

هر گل سرخي كه هست از مدد خون ماست هر گل زردي كه رست رسته ز صفراي ماستحضرت مولانا
۱۱ تیر ۱۳۹۴

شقایق

چه قدر فاصله اینجاست بین آدمهاچه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاکسی به حال شقایق دلش نمی سوزدو او هنوز شکوفاست بین آدمها
۱۶ فروردین ۱۳۹۴

گل ایت زیبائی خداوندی است

۸ اسفند ۱۳۹۳

لاله 5

لاله را دل بر گل و نسرین بسوخت چون تو در بستان بر افکندی نقابخواجوی کرمانی
۸ اسفند ۱۳۹۳

لاله6

لاله دیدم ، روی زیبای توأم آمد بیاد        شعله دیدم ، سرکشی های توأم آمد بیاد رهی معیری