۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پروانه

«از شاخسار شمع شرروار می‌یردپروانه‌ای که گرد تو یک‌بار می‌پرد» صائب تبریزی
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

پروانه8

خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمعبهر دامنگیری پروانه ما شد……… بلند» صائب تبریزی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه 5

«خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمعبهر دامنگیری پروانه ما شد ……بلند» صائب تبریزی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه 6

« «میان باغ به پروانه بلبلی می گفت نصیحتـی بشنو تا که رستگار شوی خدا یکی و محبت یکی و یار یکی دو دل مباش که […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه7

«تعجب نیست گر پروانه در بیرون در سوزد که شمع کشته روشن در شبستان تو می‌گردد» صائب تبریزی
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

پروانه 1

پروانه‌ام و عادت من سوختن خويشتا پاك نسوزم …….دلم آسوده نگرددوحشي بافقي
۲۵ آذر ۱۳۹۲

پروانه2

پروانه می نخورده کند مستی اشکار همواره مست عشق به میخانه ات منم
۲۲ آذر ۱۳۹۲

پروانه 2

غنیمتی شمر ای شمع ..وصل پروانه که این معامله ..تا صبحدم نخواهد ماند
۲۲ آذر ۱۳۹۲

پروانه

غوطه در هر قطره اشکم…… زند پروانه ای گر به بزم عاشقی ..چون شمع میهمانم کنند