۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پروانه

«از شاخسار شمع شرروار می‌یردپروانه‌ای که گرد تو یک‌بار می‌پرد» صائب تبریزی
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

پروانه۸

خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمعبهر دامنگیری پروانه ما شد……… بلند» صائب تبریزی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه ۵

«خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمعبهر دامنگیری پروانه ما شد ……بلند» صائب تبریزی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه ۶

« «میان باغ به پروانه بلبلی می گفت نصیحتـی بشنو تا که رستگار شوی خدا یکی و محبت یکی و یار یکی دو دل مباش که […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه۷

«تعجب نیست گر پروانه در بیرون در سوزد که شمع کشته روشن در شبستان تو می‌گردد» صائب تبریزی
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

پروانه ۱

پروانه‌ام و عادت من سوختن خویشتا پاک نسوزم …….دلم آسوده نگرددوحشی بافقی
۲۵ آذر ۱۳۹۲

پروانه۲

پروانه می نخورده کند مستی اشکار همواره مست عشق به میخانه ات منم
۲۲ آذر ۱۳۹۲

پروانه ۲

غنیمتی شمر ای شمع ..وصل پروانه که این معامله ..تا صبحدم نخواهد ماند
۲۲ آذر ۱۳۹۲

پروانه

غوطه در هر قطره اشکم…… زند پروانه ای گر به بزم عاشقی ..چون شمع میهمانم کنند