۱۵ آذر ۱۳۹۳

نیایش

حست میکنم نه نزدیکتر به رگهایم بلکه در رگهایم …حست میکنم نه آن دور نه در آسمان نه در کعبه بلکه در دستانم....حست میکنم …در قلبم […]
۲۷ آذر ۱۳۹۳

دمی با خواجه عبدالله انصاری

الهی !ظاهری داریم شوریده…باطنی داریم در خواب سینه ای داریم پر اتش…ودیدهای داریم پر اب الهی به لطف دست ما گیر..وبه کرم پای داروبر زبان استغفار […]
۲۷ آذر ۱۳۹۳

نیایش

روزگار بمن اموختخداوند مهتاب شبهای جهل من استخداوند ستاره قطبی دریای طوفان زده زندگی من استخداوند پیوسته مرا به مهر می خوانددر کامم شراب عشق میریزدبرایم […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

بار الها ..سکوت دارد مرا می شکند

بار الها ..سکوت دارد مرا می شکندسکوت در برابر جهل ..خرافات .اسارت ..جنگ کشتار .بیداد وریاسکوتی به بلندای ابدیت .سکوتی به عظمت توواین سکوت چون کوهی […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

حست میکنم …در قلبم

حست میکنم نه نزدیکتر به رگهای گردنم بلکه در رگهایم …حست میکنم نه آن دور ها همین نزدیکینه در آسمان نه در کعبه نه در کلیسا […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

در حیرتم

در حیرتم آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” را ،و دریایى غرق نمی کند “موسى” را ؛کودکی، مادرش او را به دست موجهاى “نیل” می سپارد ،تا برسد […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

الهی

الهی !نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی.در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی.پشت […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

دل جایگاه مهر است

دل جایگاه مهر است نه جای جوشش وکینه جان از دوستی جان گیرد وکینه با کینه دوستی کلید درهای بسته است ومرحم دلهای شکسته چه زیباست […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۴

اینان ..انان

آنان سجاده ها را آتش می زنند و اینان بت ها را می شکنند اینان حکم ارتداد می دهند.. وانها انسانها را منفجر می کنند غافل […]