۳۱ تیر ۱۳۹۲

سلام

دوست من ..عزیز منعاشق، همیشه خانه اش رو به خورشید الفت، ساخته می شود؛• شهر ما هم خانه هایش پر از پنجره هایی استکه برای مهربانی […]
۱ مرداد ۱۳۹۲

قفس

ماکه درکنج قفس باحسرت گل ساختیم گر خزانی آمد آمد گر بهاری رفت رفت
۱ مرداد ۱۳۹۲

مترسک

مترسک نیستم ولی‌ نمیدانم چرا ……..!کلاغ‌های قصه دوست دارند سر به تنم نباشد
۱ مرداد ۱۳۹۲

باران

زیباییها…….رایگان است...آسمان و باران و شقایق و شبنم….مال آدم هاست…ولی دیگر هیچ کس بدون چتر زیر باران نمی رود....حتی بدون نقاب در کوچه ی مهتاب هم […]
۳ مرداد ۱۳۹۲

دریچه

نه! هرگز شب زندان را باور نکردم چرا کهدر فراسوی دهلیزش به امید دریچه ای..دریچه ای بسوی ..ازادی دل بسته بودمنکند امید عبثی باشد !!!!!
۴ مرداد ۱۳۹۲

می پرست

هم با ده و هم زباده مستم خود می منم ارچه می پرستم … هم میوه تاک باغ عشقم هم حارث تاک و دار بستم یعنی […]
۵ مرداد ۱۳۹۲

شب من

شبشب من شب عاشقان ،نجواهای عاشقانه و آنها که عشق را می نوازند در نیلبکانشان !شب خیالهای نازک عشق ! شب روحهای بی قرار عاشق ! […]
۵ مرداد ۱۳۹۲

دریچه

گر چه رو به رویم دریچه ای هست که کلیدش را سهم من ندانستند اما در برابر طوفان حوادث فقط می توانم بر شانه های خسته […]
۶ مرداد ۱۳۹۲

چه خبر ؟؟

دلم گرفته  ازین جا زمین خدا حافظ سلام حضرت خورشید از اسمان چه خبر اسیر خطه شکیم ..مرز بی پرواز بگو خدای طلوع از کبوتران چه […]