۲۶ تیر ۱۳۹۲

زندگی

زندگی دو چهره بیشتر ندارهیا به بازیت می گیره یا به بازیش می گیریانتخاب با توست
۲۶ تیر ۱۳۹۲

نوش

نوش نوش بزم مستان کی به من فرصت دهدتا که قیل و قال عقل یاوه گو را بشنوممن مرید عشقم و افتاده در دام جنوننیستم غافل… […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

با من بود

• با من بود• بی رازی در میان• نامم را نپرسید• نامی را نگفت چه حاجت بنام• نامی نداشت..فقط• دستانم را ورق زد• سرودهای قلبم را […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

برگ

نشستـه ام بـا بـرگ هـا آهنـگ ِ پـایـیــز می زنـم ..بـه پیـشـواز سرمای زمستان از ایـن گـرمـا کـه از تـنِ تـو نیـســت ..بـیـــزارم
۲۶ تیر ۱۳۹۲

کلاغ

کودکان زیر پنجره..کلاغ پر بازی می کردندیکی گفت… کبوتر پردیگری گفت…… گنجشک پرومن گفتم .. بچه ها . درین روزها . عشق پر.. دوستی پرازادی پر..مهربانی […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

زیباییها رایگان است!!

زیباییها…….رایگان است...آسمان و باران و شقایق و شبنم….مال آدم هاست…ولی دیگر هیچ کس بدون چتر زیر باران نمی رود....حتی بدون نقاب در کوچه ی مهتاب هم […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

شب یلدا

امشب , شب یلدا رادر بستر تنهایی خود ,جشن می گیرم و بر مدفن هر خاطره ای از تو شمع می آویزم...چه شب پر نوری است..امشب.یلدای […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

باران میبارد

باران میبارد به دعای کداممان ،نمیدانممن همین قدر میدانم باران صدای پای اجابت استو خدا با همه ی جبروتش دارد ناز میخرد ،نیاز کن …!
۲۶ تیر ۱۳۹۲

آفتابگردان

امروز فهمیدم ا..چه سخت می گذرد !..بر آفتابگردان ..روزهای ابری