۲۴ تیر ۱۳۹۲

تن تو

تـن تـو چـون خـوشه هابـر دستـان من شکـفتتـن تـو چـون گـیاهدر دست های مـن روئـیدو خـوشه کـرد و روشن شدبـعد افـسردو تـاریک شدایـنک بـه یـاد تـو […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

مهربانی بهترین عطریست…

مهربانی بهترین عطریست که در گل جاریستو تو خوشبوترین شاخه ی گل دنیایی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

اگر دیوارها وآهنها نبودند

اگر دیوارها وآهنها نبودند,من هر روز پیراهنت را ستاره باران می کردمو به ماهی ها می گفتم شادابی خود را به تو هدیه کنند؟اگر پرچینها وپرده […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

در پشت پنجره

در پشت پنجرههمیشه درختی هست..که چون من تنهاستدر پشت پنجرههمیشه آسمانی هست..که گاهی چون دل من بارانیستدر پشت پنجره .. اماهیچگاه آنکه در آرزوی دیدنش هستم […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

شراب

اگر می توانستم !شراب می شدم برایت ..از آن شراب های ِ کهنه ی قدیمــــــی ..تا مــست شوی از من …تا برایم مـستی کنی!!…دیـوانـــگی کنی !..عاشقی […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

خدایا…

خدایا ! مرا چون سبزه ها فروتن ساز ؛ چون گلها ساده ؛ چون نسیم روح بخش وچون افتاب فراگیر بادا همانند پروانه ای که در […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

آفتابگردان

امروز فهمیدم ا..چه سخت می گذرد !..بر آفتابگردان ..روزهای ابری
۲۶ تیر ۱۳۹۲

باران میبارد

باران میبارد به دعای کداممان ،نمیدانممن همین قدر میدانم باران صدای پای اجابت استو خدا با همه ی جبروتش دارد ناز میخرد ،نیاز کن …!
۲۶ تیر ۱۳۹۲

شب یلدا

امشب , شب یلدا رادر بستر تنهایی خود ,جشن می گیرم و بر مدفن هر خاطره ای از تو شمع می آویزم...چه شب پر نوری است..امشب.یلدای […]