۲۳ تیر ۱۳۹۲

عشق آغازمی شود

عشق آغازمی شود هردم دروجودمدرست ازآن لحظه ای که مراصدا میزنیآن زمانی که خسته اما شاد به چشمانم خیره می شویمن خستگیت را می خوانم وتو […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

به حرمت نان و نمک…

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمنان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاهنمک را بگذار برای منکه می خواهم این […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

چگونه عاشقت نشوم

چگونه عاشقت نشوموقتی باد در موهایتآواز می خواند ومهتاب در شبچشمان تو می رقصدودلم با دیدنت میلرزدتو جای من بودی از من عاشق تر می شدی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

روزگار جالبی شده

روزگار جالبی شدهسایه ها زودتر از آفتاب میروندوعشقها زودتر از گفتن دوستت دارم ها پایان می پذیرندوبوسه قبل از انکه ربوده شونددر سردی مهتاب جدائی یخ […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

برای دوست داشتن تو

برای دوست داشتن توبهانه عاشقی کافی نیستباید در یک صبح گرم تابستانیاز کنار یک رود گذشتخود را به صدای خسته آب سپردکه در دور دست جامانده […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

آدمها

آدمها آنقدر زود عوض می شوند … آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی … و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

خدای من چرا

خدای من چراامروز اینجا همه چیز متفاوت شده است…من مدت‌هاست کوهی را می‌شناسم،امروز به عظمتش می‌بالید…مدتهاست جویباری خفته در کابوس مرداب را میشناسمکه امروز حرف از […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

مترسک

مترسک!اینقدردستهایت را بازنکناینجا دردیار قهر وکینهبا فرار عشق وشادیدیگرکسی تو را در آغوش نمی گیرد،میدانی اخرایستادگی تنهایی می آوردشاید هم انسان هاخود را گم کرده اند […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

وقتی می آیی

وقتی می آییرنگین کمان نگاهترنگ می زندبه هرچه بی رنگیاما…وقتی می رویدوباره پر از سکوت می شومچه بی صدابدون تومی جود لحظاتم راموریانه ی تنهایی