۲۴ شهریور ۱۳۹۶

ساقی نامه 4

یک قدح خواهم به قدر آسمانقطره ها در وی چو ماه و اخترانیک قدح خواهم بسان آفتابتا شوم بر زندگانی کامیابپر شعاع و بیغش و صافی […]
۲۲ تیر ۱۳۹۶

ساقی نامه 3

ساقی نامه مولانا میر رضی الدین  ارتیمانی خدایا به جان خراباتیان ، کزین تهمت هستی ام وارهان به میخانه ی وحدتم راه ده ، دل زنده […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳

ساقی

ساقیا بر سر جان بار گران است تنمباده ده ..باز رهان یکنفس از خویشتنم
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

ساقی نامه

ای ساقی خوش منظر مست میِ نابم کنروی چو مهَت بنمای بیهوش و خرابم کنکیفیت بیداری خون کرد دلم ساقیبرخیز و شرابم ده بنشین و به […]