۳۰ مرداد ۱۳۹۳

ساقی نامه

ای ساقی خوش منظر مست میِ نابم کنروی چو مهَت بنمای بیهوش و خرابم کنکیفیت بیداری خون کرد دلم ساقیبرخیز و شرابم ده بنشین و به […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳

ساقی

ساقیا بر سر جان بار گران است تنمباده ده ..باز رهان یکنفس از خویشتنم
۲۲ تیر ۱۳۹۶

ساقی نامه ۳

ساقی نامه مولانا میر رضی الدین  ارتیمانی خدایا به جان خراباتیان ، کزین تهمت هستی ام وارهان به میخانه ی وحدتم راه ده ، دل زنده […]
۲۴ شهریور ۱۳۹۶

ساقی نامه ۴

یک قدح خواهم به قدر آسمانقطره ها در وی چو ماه و اخترانیک قدح خواهم بسان آفتابتا شوم بر زندگانی کامیابپر شعاع و بیغش و صافی […]