۲۹ آذر ۱۳۹۲

بید مجنون

در باغ هر گلی ز تو در خون تازه ای ستهر بید در هوای تو مجنون تازه ای ستسلیم تهرانی
۲۹ آذر ۱۳۹۲

تک بیت های زیبا ۲

افتادن و برخاستن باده پرستان در مذهب رندان خرابات نماز  است غنی کشمیری
۲۹ آذر ۱۳۹۲

تک بیت های زیبا

گفتگوی کفر و دین آخر به یک جا می کشدخواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرهاصائب تبریزی
۲۶ آذر ۱۳۹۲

انگور

انگور نشد غوره ما خام سرشتاناز تاک بریدیم وبه مینا نرسیدیمحزین لاهیجی