۷ خرداد ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا۶

عشق را سلسله جنبان تویی امروز ای دلبی تو زنجیر جنون کوچهّ خاموشان بود!سلیم تهرانی
۷ خرداد ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا۴

چو کبوتران وحشی همه می رمند از همز فلک به گوش مردم چه صدا رسیده باشد؟! مسیح کاشانی
۷ خرداد ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا۳

نه دین ما به جا ……..و نه دنیای ما تماماز حق گذشته ایم و به باطل نمی رسیم!صائب تبریزی
۷ خرداد ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا ۴

از ما خبر کعبه مقصود مپرسیدما بی خبران قافله ریگ ِ روانیمصائب تبریزی
۷ خرداد ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا۱

بوی گل و باد سحری بر سر راه اندگر می روی از خود ، به از این قافله ای نیستصائب تبریزی
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

شمع

باز امشب جلوه   بخش   بزم مستانم چو شمع درمیان سوز وساز خویش خندانم چو  شمع اطهری کرمانی
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

پروانه

بال   پروانه   اگر   پاس  ادب را  می‌داشت شمع  پیراهن  فانوس ……چرا می‌ پوشید صائب تبریزی
۳ اسفند ۱۳۹۳

سراب تلخ

شراب تلخ صوفی سوز ……بنیادم بخواهد بردلبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینمحافظ بزرگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

ساقیا

ساقیا در قدح باده چه پیمودی …..دوشکه حریفان ……همه در خواب گرانند هنوزفروغی بسطامی