۲۶ آذر ۱۳۹۲

انگور

انگور نشد غوره ما خام سرشتاناز تاک بریدیم وبه مینا نرسیدیمحزین لاهیجی
۲۹ آذر ۱۳۹۲

تک بیت های زیبا

گفتگوی کفر و دین آخر به یک جا می کشدخواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرهاصائب تبریزی
۲۹ آذر ۱۳۹۲

تک بیت های زیبا ۲

افتادن و برخاستن باده پرستان در مذهب رندان خرابات نماز  است غنی کشمیری
۲۹ آذر ۱۳۹۲

بید مجنون

در باغ هر گلی ز تو در خون تازه ای ستهر بید در هوای تو مجنون تازه ای ستسلیم تهرانی
۳۰ آذر ۱۳۹۲

هنرمند

عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام ..حضرت حافظ شیرازی
۳۰ آذر ۱۳۹۲

خون گل

چنین مست از شبیخون گلستان که می آییکه بوی خون گل از دامن پاک تو می آیددانش مشهدی
۵ دی ۱۳۹۲

شراب بوسه

می تراود تا شراب بوسه ……از جام لبت از شراب تلخ تنهایی…. قدح نوشم مکن دودم…… و از شعله دارم دامنی رنگین به بار این شرر….. […]
۴ بهمن ۱۳۹۲

نرد

مهرهء عشق آمدومن….. باختم …مرد هماورد…… در این نرد نیستیغما گلروحی
۴ خرداد ۱۳۹۳

سر خم به سلامت

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستتسر خمّ می سلامت، شکند اگـــــــر سبوئی