۲۷ تیر ۱۳۹۴

با که گویم

۲۷ تیر ۱۳۹۴

تک بیت های زیبا

۲۲ تیر ۱۳۹۴

اشک گرم

اشک گرم و آه سرد و روی زرد و سوز دل     حاصل عشقند و من این نکته می دانم چو شمع اطهری کرمانی
۲۲ تیر ۱۳۹۴

اشک

فریاد که جز اشک شب و آه سحرگاه       اندر سفر عشق ، مرا همسفری نیست فروغی بسطامی
۱۴ تیر ۱۳۹۴

دورنگی یاران

۱۴ تیر ۱۳۹۴

روزها ..گر رفت

۹ تیر ۱۳۹۴

نگاهت به ان بالا باشد

۹ تیر ۱۳۹۴

خنک ان قمار بازی …

خنک ان قمار بازی که بباخت هرچه بودش
۸ تیر ۱۳۹۴

لاله 9

لاله وارم دل زغم صد چاک شد در بی کسیهیچ کس ننهاد غیر از داغ ….. دستی بر دلم