۲۰ خرداد ۱۳۹۴

تابلو نقاشی زیبا

از استاد مرتضی کاتوزیانهنرمند نام اور نقاشی معاصر ایرانبنام ..بیاد شهیدانقلمشان جاودانه باد وعمرش زیاد
۱۶ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی نقاشی زیبا از استاد کاتوزیان

۲۳ دی ۱۳۹۲

استاد مرتضی کاتوزیان

۲۶ تیر ۱۳۹۲

مرتضی کاتوزیان

تابلو نقاشی زیبااز استاد مرتضی کاتوزیانهنرمند نام اور نقاشی معاصر ایرانبنام ..بیاد شهیدانقلمشان جاودانه باد وعمرش زیاد