۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا با خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی خط نستعلیق

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۳ آبان ۱۳۹۶

اثری زیبا از استاد امیر خانی

گر خلوت مارا شبی از رخ بفروزی