۳ آبان ۱۳۹۶

اثری زیبا از استاد امیر خانی

گر خلوت مارا شبی از رخ بفروزی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی خط نستعلیق

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا با خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تابلوی زیبا خط نستعلیق شکسته

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی
۲۰ خرداد ۱۳۹۴

تابلو نقاشی زیبا

از استاد مرتضی کاتوزیانهنرمند نام اور نقاشی معاصر ایرانبنام ..بیاد شهیدانقلمشان جاودانه باد وعمرش زیاد
۱۱ خرداد ۱۳۹۴

تابلوی زیبای از استاد فریدون رسولی

۱۶ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی نقاشی زیبا از استاد کاتوزیان

۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبائی از استاد علی شیرازی

زندگانی خالی نیست
۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبای نستعلیق از استاد کابلی

اس پادشه خوبان داد از غم  تنهائی