۲۶ تیر ۱۳۹۲

مرتضی کاتوزیان

تابلو نقاشی زیبااز استاد مرتضی کاتوزیانهنرمند نام اور نقاشی معاصر ایرانبنام ..بیاد شهیدانقلمشان جاودانه باد وعمرش زیاد
۲۶ تیر ۱۳۹۲

تابلوی بسار زیبا از استاد غلامحسین امیرخانی

تابلوی بسار زیبا از استاد غلامحسین امیرخانیخوشنویس معاصر با شعر زیبایاسوده خاطرم که تو در خاطر منیعمرشان دراز وقلمشان جاودانه باد
۲۶ تیر ۱۳۹۲

عشوه طبیعت

عشوه طبیعت..ورنگهای بی نظیر
۹ دی ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبا از استاد غلامحسین امیر خانی خطاط وخوشنویس مشهور

 
۹ دی ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبا از استاد ید الله کابلی

 
۱۴ دی ۱۳۹۲

استاد شیرچی

یک تابلوی بسیار زیبا  خط نستعلیق  شکسته از استاد اسرافیل شیرچی با شعر زیبای حکیم بزرگ خیام نیشابوری
۱۶ دی ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد فریدون رسولی

۱۶ دی ۱۳۹۲

نقاشی های استاد فریدون رسولی

 
۱۷ دی ۱۳۹۲

نقاشی زیبا از مجید اورئی