۶ آبان ۱۳۹۲

شراب ناب

دل من ز تابناکی به شراب ناب ماند نکند سیاهکاری که به آفتاب ماند نه ز پای می نشیند نه قرار می پذیرددل آتشین من بین […]
۲ آبان ۱۳۹۲

مست مست

باز گشتم امشب از میخانه امــــا مست مست سر درون سینه و تنهای تنهـــــا ، مست مست در میــــــان کوچه‌ها افتان و خیزان ، چون نسیم […]
۲ آبان ۱۳۹۲

پرده نشین

کیست این پرده نشین کاین همه افسانه از اوستخویش از او دوست ازو دشمن و بیگانه از اوستبه یکی داده جنون…… بر دگری داده خرددانش عاقل […]
۲۵ مهر ۱۳۹۲

شب

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم وین آتش خندان را با صبح برانگیزم گر سوختنم باید، افروختنم باید ای عشق بزن در من، […]
۱۱ مهر ۱۳۹۲

سوختگان

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است گر نظر پاک کنی […]
۳۰ شهریور ۱۳۹۲

روزی خواهم امد

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد در رگ ها نور خواهم ریخت و صدا در داد ای سبدهاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۲

مست.مست

باز گشتم امشب از میخانه امــــا مست مستسر درون سینه و تنهای تنهـــــا ، مست مستدر میــــــان کوچه‌ها افتان و خیزان ، چون نسیمجامه وارون کرده […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۲

موج

در دل طوفانى‌ام… از موج خونین باک نیستمى فشارد در بغل……. دریا کنار خویش راموج پر جوشم …..من از دریا نمى‌گیرم کنارمى‌نهم بر دوش طوفان ، […]
۴ شهریور ۱۳۹۲

ساقی

نگاه کن که نریزد دلی چو باده بدستمفدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستمکنم مصالحه یکسر بصالحان می کوثربشرط آنکه نگیرند این پیاله ز […]