۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

دمی با سنائی غزنوی

ساقیا دانی که مخموریم …..در ده جام راساعتی آرام ده…… این عمر بی آرام رامیر مجلس چون تو باشی… با جماعت در نگرخام در ده پخته […]
۱۷ آذر ۱۳۹۲

دمی با سنائی غزنوی

ساقیا دل شد پر از تیمار پر کن جام را بر کف ما نه سه باده گردش اجرام را تا زمانی بی زمانه جام می بر […]
۲۳ آبان ۱۳۹۲

ساقی

ساقيا داني که مخموريم در ده جام راساعتي آرام ده اين عمر بي آرام رامير مجلس چون تو باشي با جماعت در نگرخام در ده پخته […]