۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

دمی با سنائی غزنوی

ساقیا دانی که مخموریم …..در ده جام راساعتی آرام ده…… این عمر بی آرام رامیر مجلس چون تو باشی… با جماعت در نگرخام در ده پخته […]
۱۷ آذر ۱۳۹۲

دمی با سنائی غزنوی

ساقیا دل شد پر از تیمار پر کن جام را بر کف ما نه سه باده گردش اجرام را تا زمانی بی زمانه جام می بر […]
۲۳ آبان ۱۳۹۲

ساقی

ساقیا دانی که مخموریم در ده جام راساعتی آرام ده این عمر بی آرام رامیر مجلس چون تو باشی با جماعت در نگرخام در ده پخته […]