۲۰ خرداد ۱۳۹۴

زیبا غزلی از پادشاه ملک سخن وشعر .شیخ اجل سعدی

چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزتدریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزتخدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کیسپر انداخت عقل از دست […]
۱۶ دی ۱۳۹۲

دمی دیگر با شیخ اجل سعدی بزرگ

قيمت گل برود چون تو به گلزار آيي و آب شيرين چو تو در خنده و گفتار آيي اين همه جلوه طاووس و خراميدن او بار […]
۱۷ آذر ۱۳۹۲

دمی با سعدی بزرگ

آب حيات من است، خاک سر کوی دوستگر دو جهان خرميست، ما و غم روی دوستولوله در شهر نيست جز شکن زلف يارفتنه در آفاق نيست […]
۲۲ آبان ۱۳۹۲

خرقه حرام

بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرامست ای مجلسیان راه خرابات کدامست هر کس به جهان خرمیی پیش گرفتند ما را غمت ای ماه پری چهره […]