۲۶ اسفند ۱۳۹۳

نوروز

نوروز بمانید که ایّام شمایید!آغاز شمایید و سرانجام شمایید!آن صبح نخستین بهاری که ز شادیمی آورد از چلچله پیغام، شمایید!آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیارآن […]
۹ بهمن ۱۳۹۳

بیدار شو..بیدار شو

بیدار شو..بیدار شو..هین رفت شب …بیدار شوبیزار شو .بیزار شو …وزخویش هم بیزار شو…مشنو تو هر مکر وفسون ..خون را چرا شوئی بخونهمچون قدح شو سرنگون..وانگاه […]
۶ تیر ۱۳۹۳

دمی با مولانا ۳

مسلمانان چه حال است این , ز کار خویش حیرانم !نه راه شرع می پویم , نه کافر , نه مسلمانمبرو زاهد , مگو ما را […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

دمی دیگر با حضرت مولانا

بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو در مصر ما یک احمقی نک می‌فروشد یوسفی […]
۶ فروردین ۱۳۹۳

دمی دیگر با حضرت مولانا

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنمتو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنمهر جا که هستی حاضری از دور […]
۸ اسفند ۱۳۹۲

دمی با حضرت مولانا

به میان دل خیال مه دلگشا درآمد چو نه راه بود و نی در عجب از کجا درآمد بت و بت پرست و مؤمن همه در […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

ساقی

ساقیا بی‌گه رسیدی می بده مردانه باشساقی دیوانگانی همچو می دیوانه باشسر به سر پر کن قدح را موی را گنجا مدهوان کز این میدان بترسد […]
۱۰ آبان ۱۳۹۲

ساقی مستان

ازمن ای ساقی مردان ..نفسی روی مگرداندل من مشکن اگر نه قدح وشیشه شکستمقدحی بود بدستم…بفکندم ….بشکستمکف صد پای برهنه..من از ان شیشه شکستمتو بدان شیشه […]
۲۸ مهر ۱۳۹۲

طواف

طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردمنه اخلاق سگان دارم نه بر مردار می گردممثال باغبانانم نهاده بیل بر گردنبرای خوشه خرما به گرد خار می […]