۱۰ شهریور ۱۳۹۶

نگاه زن

زن ها، گاهی اوقات حرفی نمی زنند چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود! تنها با نگاهشان حرف می زنند …به اندازه ی یک […]
۱۲ دی ۱۳۹۲

پرنده در باد

واژه هایت در قلب مندایره های سطح اب را می مانندبوسه ات بر لبانمبه پرنده ای در باد می ماندچشمان سیاهم بر روشنای اندامتفواره های جوشان […]