۹ تیر ۱۳۹۴

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی… روزی که آهنگ هر حرف، زندگی‌ست …تا من بخاطر آخرین […]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

سرشار از زنانگی

بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورماز معبر فریادها و حماسه هاچرا که هیچ چیز در کنار م… از تو عظیم تر نبوده استکه […]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

کیستی

کیستی که مناینگونه به اعتمادنام خود رابا تو می‌گویم…کلید خانه‌ام رادر دستت می‌گذارمنان شادی‌هایم را با تو قسمت می‌کنمبه کنارت می‌نشینمو بر زانوی تواینچنین آرامبه خواب […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۴

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی… روزی که آهنگ هر حرف، زندگی‌ست …تا من بخاطر آخرین […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آهای !یاران ناشناخته ام

یاران ناشناخته امچون اختران سوختهچندان به خاک تیره فرو ریختند سردکه گفتیدیگر ، زمین ، همیشه شبی بی ستاره ماندآنگاه ، من که بودمجغد سکوت لانه […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

یاران ناشناخته ام

یاران ناشناخته امچون اختران سوختهچندان به خاک تیره فرو ریختند سردکه گفتیدیگر ، زمین ، همیشه شبی بی ستاره ماندآنگاه ، من که بودمجغد سکوت لانه […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

در فراسوی مرزها

در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست می دارم . آینه ها وشب پره های مشتاق را به من بده روشنی وشراب را آسمان بلند وکمان […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

عاشق ترینِ زندگان

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۳

در

باید ایستاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگـــــــــــر بی گـــــاه […]