۲۴ تیر ۱۳۹۲

در پشت پنجره

در پشت پنجرههمیشه درختی هست..که چون من تنهاستدر پشت پنجرههمیشه آسمانی هست..که گاهی چون دل من بارانیستدر پشت پنجره .. اماهیچگاه آنکه در آرزوی دیدنش هستم […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

اگر دیوارها وآهنها نبودند

اگر دیوارها وآهنها نبودند,من هر روز پیراهنت را ستاره باران می کردمو به ماهی ها می گفتم شادابی خود را به تو هدیه کنند؟اگر پرچینها وپرده […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

مهربانی بهترین عطریست…

مهربانی بهترین عطریست که در گل جاریستو تو خوشبوترین شاخه ی گل دنیایی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

تن تو

تـن تـو چـون خـوشه هابـر دستـان من شکـفتتـن تـو چـون گـیاهدر دست های مـن روئـیدو خـوشه کـرد و روشن شدبـعد افـسردو تـاریک شدایـنک بـه یـاد تـو […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

وقتی می آیی

وقتی می آییرنگین کمان نگاهترنگ می زندبه هرچه بی رنگیاما…وقتی می رویدوباره پر از سکوت می شومچه بی صدابدون تومی جود لحظاتم راموریانه ی تنهایی
۲۴ تیر ۱۳۹۲

ای گل خوش نسیم من

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزکز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای توحافظ
۲۴ تیر ۱۳۹۲

۲ بیتی زیبا از استاد شهریار

ای گل به شکر آن که در این بوستان گلیخوش دار خاطری ز خزان دیده بلبلیفردا که رهزنان دی ار راه می‌رسندنه بلبلی بجای گذارند و […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

مترسک

مترسک!اینقدردستهایت را بازنکناینجا دردیار قهر وکینهبا فرار عشق وشادیدیگرکسی تو را در آغوش نمی گیرد،میدانی اخرایستادگی تنهایی می آوردشاید هم انسان هاخود را گم کرده اند […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

خدای من چرا

خدای من چراامروز اینجا همه چیز متفاوت شده است…من مدت‌هاست کوهی را می‌شناسم،امروز به عظمتش می‌بالید…مدتهاست جویباری خفته در کابوس مرداب را میشناسمکه امروز حرف از […]