۲۶ تیر ۱۳۹۲

پروانه

پروانه به یک سوختن ازاد شد از شمعبیچاره دل ماست که در سوز وگداز است
۲۶ تیر ۱۳۹۲

عشوه طبیعت

عشوه طبیعت..ورنگهای بی نظیر
۲۶ تیر ۱۳۹۲

درخت

آینجا درختی دارم برگریز چون پائیزکز شبان ستاره‌ها را می‌گریدو از روزان خورشید راچکه چکه ابری از برگ می‌باردتا کی درخت دل سَبُک کُنَدو به خواب […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیچاره آدم

بیچاره آدم…عاشق بودمثل منکه بخاطر “تو”بهشت را هم قمار می کنم!!!
۲۶ تیر ۱۳۹۲

طوطی

در پس اینه طوطی صفتم داشته اندانچه استاد ازل گفت بگو میگویمخواجه رند شیراز حافظ
۲۶ تیر ۱۳۹۲

کودکی ام را دوست داشتم..

کودکی ام را دوست داشتم.روزهایی که به جای دلمسر زانوهایم زخمی بود…..
۲۶ تیر ۱۳۹۲

صدای پرنده ی عاشق

چه غمگین و بغض آلود بود صدای پرنده ی عاشق!قلب کوچکش را سپاه غم تسخیر کرده بود.چگونه می توانست عاشقانه ترین آوازها را سر دهددر حالی […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

ای خدای زیبائی ها ممنونم…

ای خدای زیبائی ها ..ای خدای امید وشادمانی هاسلام..ممنونم که بمن امکان دادی شبی را در ارامش به صبح اورم واینک شادمانه بر خیزمممنونم که بمن […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیا سوته دلان

بیا سوته دلان گرد هم ائیمکه حال سوته دل ..دل سوته داند