ساز دل
۱۸ شهریور ۱۳۹۳
گل 4
۱۸ شهریور ۱۳۹۳

ای کاروان


بــر قــدسيـان آسمان ….مــن هــر شبـي يـاهـــو زنــم
گر صــوفي از «لا» دم زنـــد…. مــن دم ز «الا هــو» زنم
بـاز هــوايــي نـیسـتـــم ….تـــا تــيــهوي* جـانهـا بــرم
عَـنـقـاي قـاف قـربـتـم،…. كـــي بانگ بــر تـيـهو زنـــم؟
مـن كـوكـويــي ديــوانــه‌ام صـــد شهـــر ويـران كرده‌ام
بـر قـصـر قـيـصــر قــي كنـم بــــر تـاج خاقـان قـو زنــم*
قاضي چه‌باشد پيش من؟ مفتي چه‌داند كيش من؟
چــون پـشت پاي نيستي بـر حكم و بـر يــرغـــو* زنم
خـــاقــان اردودار…. اگـــر از جـــان نــگــردد ايـــــل* مـــــن
صـــاحــب قِــران عــالـمـم بـــر ايــل و بــــر اردو زنـــم
اي كــاروان، اي كــاروان، مــن دزد شـب‌رو نيســـتم
مــن پـهلـــوان كشـــورم مــــن تــيــغ روبــــارو زنـــــم
اي بـاغـبـان، اي بـاغـبـان، در بسته‌اي بـر من چـرا؟
بـگشا دري اين بــــاغ را تا ســيب و شفتـــالو زنــــم
اي نـفـس هـندو وَش برو، تركي مكن* با من، كه من
ســلطان صاحـب قـــــوّتم بــر تـرک و بــر هنـدو زنــم
گــــر آســيـــاي مــعــــرفـــت بـي‌بـــار مـانـد ساعتي
من بــــر فــــراز نُـه فــــلک از بهــــــر او تــوتــو زنــــم*
نـفـس اســت كـدبـانوي من، من كـدخـدا و شوي او
كـدبـانـــو گــر بــد مي‌كنـد بــــر روي كدبـانـــــو زنــم
تـا دوسـت دارنـــدم خــسان، از بــهـــر آرايـش كنون
همچون زنانِ فاحشه كـي شـانه بـــر گيســو زنـــم؟
خيز، اي «نعـيـمي» پيشِ من بنشين به زانوي ادب
من پـادشاه كـشورم كــــي پيـش تـــو زانـو زنـــم؟

پرویز 1391 تفکیک نشده (523)

تیهو : پرنده ای کوچتکر از کبک و از دسته کبک ها

*قو زدن : شاید به معنی آتش زدن شاید هم صدای پرنده منظور است
*یرغو : مجلس محاکمه
*ایل گردیدن : تسلیم شدن و اطاعت
*ترکی کردن : زور نمائی و قلدری
*توتو زدن : ظاهرا آسیابان ها برای اعلام بیکاری و بی باری بانگی بر می آوردند
که آن را توتو زدن می گفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *